Vakıf Sözleşmesi

FİŞEK ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BİLİM VE EYLEM MERKEZİ VAKFI

(FİŞEK ENSTİTÜSÜ – FİŞEK ÇOCUKLARI VAKFI)
VAKIF SENEDİ

BAŞLANGIÇ:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresi yazılı tüzel kişi tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI.

Madde 1: Vakfın adı, FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BİLİM VE EYLEM MERKEZİ VAKFI, kısa adıyla “FİŞEK ENSTİTÜSÜ – FİŞEK ÇOCUKLARI VAKFI”dır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2: Vakfın merkezi Ankara’dadır. Adresi, Mesnevi Sokak 19/9 Çankaya ANKARA’dır. Vakıf Kurucular Kurulu, yasal gereklerini yerine getirerek, gerekli gördüğü yerlerde, yurt içinde ve dışında şube, büro ve temsilcilerler açabilir, koordinatörler görevlendirebilir.

VAKFIN GENEL AMAÇLARI :

Madde 3: Çocukları çalışmaya iten nedenlerin giderilmesini; çalışma yaşamında onların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye iten etmenlerin ortadan kaldırılmasını; çalışan çocukların, sağlıklarını, benliklerini, kimliklerini, dengeli ve sağlıklı biçimde geliştirmelerinin sağlanmasını; kamuoyu oluşturulmasını amaçlar.

Toplumun sağlığının korunması, sağlık düzeyinin yükseltilmesi için tıp biliminin olanaklarından yararlanmayı; yasalarımızda da belirtildiği gibi, “sağlığın yalnızca bedensel ve ruhsal bir iyilik hali değil; aynı zamanda sosyal iyilik hali olması” noktasından hareketle; insanların sosyal yaşamlarının da korunması ve geliştirilmesi için sosyal bilimlerin (ve sosyal güvenlik bilim dalının) olanaklarından yararlanmayı; yaşama ve çalışma alanlarının tehlikelerden arındırılması için mühendislik bilimlerinin olanaklarından yararlanmayı; bunları gerçekleştirmek için kuramsal ve uygulamalı (model) çalışmalar yürütmeyi amaçlar. Vakıf, bu amaçları gerçekleştirirken, çalışan çocuklara, gençlere, kadınlara, özürlülere ve diğer sosyal risk gruplarına öncelik verir; onların katılımlarını sağlar; hak ve çıkarlarını gözetir.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞLER:

Madde 4: Amacına ulaşmak için vakıf, gerekli yasal izinler çerçevesinde, şu işleri yapar:

4.1. Resmi ve özel kuruluşlara karşı sağlık ve iş güvenliği hizmetleri sunmak üzere taahhütlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak; kurduğu sağlık kabin, merkez ya da polikliniklerinde bireylere de, ücretli ya da ücretsiz hizmet sunmak

4.2. Yerli ve yabancı iş güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mümessil ve temsilcisi olmak,

4.3. Konusu iş güvenliği, çalışma ortamı, çevre,sağlık ve sosyal güvenlik olan

4.3.1. Konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak,

4.3.2. Kurslar düzenlemek, sertifika, katılım belgesi vb belgeler vermek,

4.3.3. Araştırmalar yapmak, yaptırmak,

4.3.4. Kitap-yayın hizmetinde bulunmak,

4.3.5. Kalıcı ya da süreksiz sergiler, müzeler, kermesler açmak,

4.3.6. Kuruluşlar tesis etmek.

4.4. Sağlık turizmi kapsamına göre tesisler kurmak, organize etmek ve bu konuda yurt-içi ve yurt-dışı kuruluşlarla işbirliği, pazarlama yapmak.

4.5. Sağlık-sosyal güvenlik, iş güvenliği ve çalışma ortamı ile ilgili konularda kişi ve kuruluşlara bizzat yardımcı olmak üzere,

4.5.1. Hastahane ve benzeri sağlık kuruluşları kurmak,

4.5.2. Üniversite ve yüksek lisans-doktora programları açmak,

4.5.3. İlaç, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili araç, gereç ve makina fabrikaları kurmak,

4.5.4. İlaç, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili araç, gereç ve makina satışı yapmak,

4.5.5. Tek elden toplu sağlık hizmetleri ve eğitimi sunmak.

4.6. Konusu ve amacı ile uyumlu olmak üzere,

4.6.1. Her türlü, malzeme alım, satımı, ithal ve ihracında, taahhüdünde bulunmak ve ihalelere girmek,

4.6.2. Gerçek ve tüzel kişilerle iş akitleri, her nevi sözleşmeler aktedebilir, müesseseler kurabilir, ortaklıklar tesis edebilir.

4.6.3. Gayrimenkuller ve menkuller alabilir, kiralayabilir, satabilir, ipotek tesis ve fek edebilir, yurt içi ve yurt dışı kaynaklara kısa orta ve uzun vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir, kefaletler alabilir, verebilir.

4.6.4. İhtira hak ve beratları lisans, telif hakkı, marka, ticaret ünvanı,know-how gibi gayri maddi haklar iktisap edebilir, kullanabilir, kiraya verebilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI VE AMACINA ULAŞMAK İÇİN GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEKLERİ :

Madde 5 – Vakfın mal varlığını, bir Mitsubishi Kamyonet ile bir muayene odası biçiminde mobilyalı olarak düzenlenmiş kasa (Yürüyen Klinik) ile oluşturmaktadır. Kamyonetin plakası 06 LRU 07 ; tipi FE304BAEA2 ; motor seri no. 4D31A48304; şasi no. FE304BA61024 ‘dir.

Yetkili makamların izniyle Vakfın amacına ulaşması için yasal sınırlamalar içinde ve yasalara aykırı olmamak koşuluyla,

Miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz malları vaya her ikisinden oluşan her türlü mal, para veya menkul değerleri bağış, vasiyet ve diğer ölüme bağlı tasarruflar veya sağlar arası anlaşmalar yoluyla edinmeye, bunları satın almaya, kiralamaya, kullanmaya;

Vakfın varlığındaki taşınmazları veya gelirlerini kullanmaya, yatırımlara özgülemeye;

Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen ya da bütünüyle özgülenmek koşuluyla yapılan bağışların, vasiyet veya başkaca tasarruflarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmeye;

Her türlü menkul değeri, intifa senetlerini ve başkaca hisse temsil eden ekonomik değer taşıyan belge ve kağıtları almaya, satmaya, rehnetmeye, gelirlerini almaya, harcamaya;

Türk ve yabancı vakıflarla ya da tüzel kişilerle anlaşmalar yapmaya;

Amaçlarına harcayacağı gelirleri arttırmak için ortaklıklar kurmaya, ortak olmaya, katılmaya, bu tür kuruluşlardaki gelir ve kar paylarını almaya, yatırımlara kullanmaya, mülkiyetten taşınmaz rehni dahil her türlü teminatı almaya, bunları tesise ve çözmeye;

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde borç ve kredi almaya, bunun için taşınır ve taşınmaz mallarını rehine vermeye, bunlar üzerinde ipotekler kurmaya;

Vakfın amacı ile ilgili üretim ve hizmet birimleri kurmaya, işletmeye, kiralamaya, ortak olmaya, işletmede olanlara katkıda bulunmaya;

Özetle Vakfın, amaçlarının gerçekleştirilmesi ve çalıştırılması için yararlı, gerekli, zorunlu bütün tüzel ve yasal girişimleri, her türlü tasarrufu, işlemleri ve sözleşmeleri doğrudan veya temsil yoluyla yapmaya Vakıf tüzel kişiliği yetkilidir.

Bu yetkiler, Medeni Kanunun 903 sayılı Yasa ile değişik hükümleri ile yasaklanmış amaçlar için kullanılamaz.

VAKFIN GELİRLERİ :

Madde 6 – Vakfın gelirleri:

7.1. Vakıf senedini imzalayan tüzel kişinin katılım payı

7.2. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

7.3. Vakfın mal varlığının gelirleri, kiraları, faizleri ve karları,

7.4. Vakıf senedinde belirtilen hak ve yetkilerin kullanılmasıyla elde edilecek gelirler,

7.5. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sağlanacak, yardım, bağış, proje ve katkılar,

7.6. Başkaca her türlü gelirlerdir.

Vakfın sağladığı gelirler ile belirli bir amaca harcanmak üzere yapılan bağışlar Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla harcanır. Cari, idari ve öteki harcamalar Vakıf gelirlerinin % 20’sini aşamaz.

VAKFIN ORGANLARI :

Madde 7 – Vakfın organları, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Yönetmenliği ve Denetim Kurulu’dur.

KURUCULAR KURULU

Madde 8 – Kurucular kurulu, şu şekilde oluşur:

8.1. Vakfedenler:

8.1.1.”Fişek Özel Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Ltd.Şti.”,

8.1.2. Oya Fişek,

8.1.3. A.Gürhan Fişek.

8.2. Vakıf kurulduktan sonra, Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilenler.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 9 – Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

9.1. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa , sükna veya mülkiyetin gayri, ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak ya da yaptırmak,

9.2. Vakıf amacının gerçekleştirmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu nedenle vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul, malları satmaya, kiralamaya gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek ya da verdirmek,

9.3. Taşınmaz mal edinme, satma, ipotek etme vb akçalı konularda karar almak ve Yönetim Kurulu’na görev vermek ya da yetki aktarmak,

9.4. Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerini ve boşalan üyeliklere yenilerini seçmek, gerekli gördüğünde görevden almak,

9.5. Denetim Kurulu raporunu görüşmek ve değerlendirmek,

9.6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir – gider hesaplarını incelemek ve yönetim kurulunu aklamak,

9.7. Yönetim Kurulu’nun yeni dönem çalışma programını ve bütçesini görüşüp, gerekirse değiştirip, karara bağlamak; gerektiğinde, ek bütçe ve programlar kabul etmek,

9.8. Vakfın çalışmaları ile ilgili uzun ve kısa erimli önerileri karara bağlamak,

9.9. Kurucular Kurulu üyeliğine alınacakların, üyeliğe kabul edilip – edilmeyeceğine karar vermek,

9.10. İç düzenleme ve çalışmaları yürütme bakımından gerekli yönetmelik ve yönergeler vb hukuksal metinleri kabul etmek,

9.11. Vakıf senedinde gerekli değişiklikleri yapmak,

9.12. Mevzuatla verilen ya da Vakıf Senedi ile Vakıf tüzel kişiliğine yüklenen diğer görevleri yapmaktır.

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI

VE KARARLAR

Madde 10 – Kurucular Kurulu, yılda bir kez, aralık ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Kurucular Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular Kurulu, üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az 1 hafta içinde yapılacak ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

Kurucular Kurulu’nca bir başkan, bir Başkan Yardımcısı ve gerekirse, iki yazman seçilir. Yazmanlar görüşülen hususları tesbit ederler. Alınan kararlar tutanaklara geçirilir ve altları Başkan, Başkan Yardımcısı -ve varsa yazmanlar- tarafından imzalanır. Kurucular Kurulu’nda kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin, vakfeden tüzel kişideki oy hakkı kadar oy hakkı vardır. Kurucular Kurulu toplantısına gelmeyecek üye yerine vekil gönderebilir.

YÖNETİM KURULU, YÖNETİM KURULU BAŞKANI

VE TEMSİL:

Madde 11 – 1. Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu’nca iki yıl için seçilecek yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyelerince seçileceği gibi, dışarıdan da seçilebilir. İki de yedek üye seçilir.

2. Kurucular Kurulu’nun başkanı, Yönetim Kurulu’nun da doğal başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanı, vakfı temsil eder

Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısı, Başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu’nun toplantılarına Başkanlık eder. Gerekirse Başkan Yardımcısı’na Kurucular Kurulu’nca vakfı temsil yetkisi verilebilir.

3. Vakıf Yönetim Kurulu, ayda bir toplanır. Yönetim Kurul Başkanı gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantılara ana yönetim kurulunca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört kez katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterden tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve ana yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu’nca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, başkan yardımcısı veya üyelerden biri ile Genel Yönetmenden meydana gelecek, üç kişilik bir Yürütme Kurulu oluşturabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulu’nca saptanıp, Kurucular Kurulu’nca onaylanır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 12 – Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1.Vakfın, amacının gerçekleşmesi için yararlı olan tüm önlemleri almak,

2.Vakıf çalışmalarının gerektirdiği, yıllık bütçe olanaklarının elverdiği harcamaları yapmak ve ödeme yöntemlerini saptamak,

3.Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

4.Vakfın mal varlığı ve akçalı konularla ilgili Kurucular Kurulu’nun aldığı kararları uygulamak ve aktardığı yetkileri kullanmak,

5.Usulüne göre, karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,

6.Kurucular Kurulu’na hesap vermek,

7.Vakıf senedinde yapılacak değişiklik önerilerinin hazırlığını yapıp Kurucular Kurulu’na sunmak,

8. Kurucular Kurulu’nun karar ve önerilerini yerine getirmek,

9.Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanların, ödüllendirilmeleri konusunda, Kurucular Kurulu’na yol ve yöntem önermek,

10.Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu yönetmelik ve yönergeleri hazırlamak, Kurucular Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

VEKİL TAYİNİ :

Madde 13 – Kurucular Kurulu, Ana Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu, gerektiğinde, vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak, vakfın amacına uygun, şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya bir kaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETiM KURULU

Madde 14 – Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu ad ına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu’nun kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir.

DENETiM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 15 – 1. Denetim Kurulu, istediği her zaman, vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler.

2. Ana Denetim Kurulu’nun görevleri, yalnızca akçalı konularla sınırlı değildir. Vakfın, her türlü eyleminin amaç, kısa ve uzun erimli programlarla ve toplumsal gereksinmelerle uyumunu araştırır ve değerlendirir.

3. Her yılın aralık ayı başında düzenlenecek rapor, Kurucular Kurulu toplantısında en geç onbeş gün içinde ele alınmak üzere, doğrudan Kurucular Kurul üyelerine iletilir. Ana Denetim Kurulu, istediği her zaman, Kurucular Kurulu’na olağanüstü rapor sunabilir.

VAKIF GENEL YÖNETMENLİĞİ

Madde 16 – Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Yönetmenliğidir. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulu’nca atanır; Kurucular Kurulu’nca onaylanır.

Genel Yönetmen, Yönetim Kurul’nca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulu’nca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulu’nca, Kurucular Kurulu’na onaylatılacak, örgütlenme şeması ve insangücü planı uyarınca, personel görevlendirilir.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 17 – Vakıf senedi gereksinmelere göre değiştirilebilir. Kurucular Kurulu üyelerinden yarıdan bir fazlasının önerisi ve üçte ikisinin kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 18 – Vakfın herhangi bir nedenle feshi gerektiğinde, Kurucular Kurulu, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile fesih kararı verilir.

Feshi halinde vakfa ait mallar, aynı amaçlara yönelik diğer bir vakfa ya da bir kamu kuruluşuna devredilir.

VAKFIN KURUCULARI :

Madde 19 – Vakfın kurucusu, “Fişek Özel Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Ltd.Şti.” dir. Bu tüzel kişinin 1/2 oranında ortakları olan kişiler aşağıda gösterilmiştir. Bu kişiler, vakfın kurucular kurulunu oluşturacaktır.

1. Fişek Özel Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Ltd.Şti.

2. OYA FİŞEK

3. ALİ GÜRHAN FİŞEK

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 – Kurucular kurulu, vakfın tescil tarihinden başlayarak en geç üç ay içerisinde Yönetim Kurulu’nu oluşturarak toplantıya çağırmış olacaktır. Bu süre içinde, senette belirtilen tüm görev ve yetkileri Kurucular Kurulu kullanacaktır.

Geçici Madde 2 – Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere A.Gürhan Fişek yetkili kılınmıştır.