Harb-İş Sendikası ile Eğitim İşbirliği

1998-2000 yılları arasında T.Harb İş Sendikası ile bağıtlanan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlık Sözleşmesi” ile çeşitli illerdeki bir cok askeri işyerinde eğitim çalışmaları yürütülmüş ve Harb-İş Sendikası’nın bu alandaki çalışmalarında danışmanlık yapılmıştır.

BU BİRLİKTELİĞİN AMACI:

1. Harb-İş Sendikasının sendikal geleneğinden ve deneyiminden yola çıkarak genel bir işçi sağılğı ve iş güvenliği politikası oluşturulmasına, diğer bir ifade ile sendikal vizyon yaratılmasına, belirlenen politikalar doğrultusunda üyelerin toplantı, yayın veya seminerlerle bilgilendirilmesine; işçi sağlığı ve iş güvenliği düşüncesinin, tüm sendikal yapıya yayılmasına, politikaları hayata geçirebilmek üzere gerekli alt yapının kurulması,

2. Tüm şubeler ve/veya temsilcilikler düzeyinde belirlenen işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları ile ilgili güncel haber ve bilgi akışının sağlanması; bu amaçla şube toplantılarının düzenlenmesi, bilgi ve verilerin değerlendirilmesi, üyelerin her aşamada katılımını gerçekleştirmek üzere gerekli haberleşme ağının kurulması,

3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları’nın işlerliğini arttırmak ve daha üretken bir yapıya kavuşturmak, kurullarda görev alan sendika temsilcilerinin yeterli ve gerekli bilgi birikimine kavuşturulması; bu amaçla sendika temsilcilerinin işyerindeki işçi sağlığı sorunlarına yaklaşma ve çözüm yolları önerme yeteneklerini yükseltilmesi.