02 Ekim 2001

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ YERİNDEN YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ ve YEREL KATILIM MEKANİZMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU

Tarih: 02.10.2001 – Salı

Yer: Fişek Çalışan Çocuklar Vakfı Enstitüsü-ANKARA

Saat: 13.00-16.30

Katılımcı Listesi

Sami Kazıcı: TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)
Tel: (0312) 232 50 65
Faks: (0312) 232 50 74
E-Posta: samik@turmob.org.tr

Barış Toprak: TÜRMOB
Tel: (0312) 232 50 65
Faks: (0312) 232 50 74
E-Posta: barist@turmob.org.tr

Mehmet Toker: İzmit Kent Kurultayı
Tel: (0262) 332 17 97
Faks: (0262) 332 17 98
E-Posta: kentkurultayi@superonline.com

A. Gürhan Fişek: Fişek Çalışan Çocuklar Enstitüsü
Tel: (0312) 419 78 11
Faks: (0312) 395 22 71
E-Posta: dgf@fisek.org

Şenay Gökbayrak: Fişek Çalışan Çocuklar Enstitüsü
Tel: (0312) 419 78 11
Faks: (0312) 395 22 71
E-Posta: gbayrak@politics.ankara.edu.tr

Zeynep Akıncı – Doğu Ergil: TOSAM (Toplum Sorunlarını Araştırma Merkezi)
Tel: (0312) 447 11 33
Faks: (312) 446 89 59
E-Posta: tosam@tosam.org

Bahar Yersel: Antropoloji Derneği
Cep Tel: 0532 570 98 17
Dernek Merkez Tel: (0212) 266 38 33

Tülay Urgancı: TOGIDEP
Tel: (0312) 212 88 00 / 1835
E-Posta: urgancit@dtm.gov.tr

Dilek Tuğaç: İnsanlık Güneşi Vakfı
Vakıf Tel: (0312) 223 41 86
Ev Tel: (0312) 222 72 30
Faks: (0312)222 02 73
E-Posta: igunesi@superonline.com

Gökhan Aytürk: Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği
Tel: (0212) 275 74 36
Faks: (012) 275 74 36
E-Posta: youthforhab@turk.net

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Bilgilendirme: Bu temelde ülke çapında yürütülen çalışmaların ve çalışma gruplarına ilişkin bilgilendirme.

 • YG 21’ler – Eylem Planı – İletişim Ağı
 • Ulusal Habitat – Yönetişim Grubu Komisyon Çalışmaları- Eylem Planı – İletişim Ağı
 • Ulusal Habitat – Çevre Bakanlığı


2.
Ulusal ölçekte bu gündemle çalışma yürüten gruplar arasında koordinasyon kurulması, konunun görüşülüp değerlendirilmesi.

 • Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin ilişkilerinin geliştirilmesi.

3. TOSAM’ın yerel yönetimlere ve kurumlara sunmak üzere hazırlamış olduğu, eğitim paketine ilişkin yapacağı sunum.
4. Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı’na ilişkin değişiklik önerileri için yürütülen çalışmalar konusunda bilgilendirme ve bu temelde bir çalışma yürütülmesi.

(1) BİLGİLENDİRME


i-) Bilgilendirme safhasında öncelikli olarak 1997’den bu yana çalışmaları devam eden Yerel Gündem 21 projesi hakkında sunum yapıldı. Her kentin farklı süreçlerde olduğu, kiminin Kent Konseyi kurma, kiminin ise bu projeyi kavramsal düzeyde tartışmakta olduğu bu proje, İstanbul Habitat II Konferansı sonrası yaygınlaşmaya başlamıştır. Temel hedef, sorunları birlikte düşünüp, Merkez – Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütleri’nin (STÖ) birbirleri ile olan ortaklığını geliştirerek, çağdaş bir yönetim modeli oluşturmaktır. Projenin şu anki aşaması ise, bir taraftan kapsam genişlerken, diğer taraftan yasal yürürlüğün oluşturulmasıdır.


ii-) Eylül 2000 ODTÜ Ulusal Habitat I. Toplantısı ile kabul gören anlayışın ulusal ölçekte yaygınlaştırılması kararı çıktı. Toplantı dahilinde kurulmuş altı gruptan biri olan “yönetişim” diğer gruplardan farklı olarak çalışmalarında etkili bir seyir izledi.


Yerelden ilgili konu üzerine görüşler, öneriler alıp, bunları değerlendirmek ile başlamış ve T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kolaylaştırıcılığında ilerlemiş çalışmalar, Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı’na İlişkin Değişiklik Önerileri’nin Mayıs ayında oluşturulmuş taslağı üzerindeki uzlaşma ile sonuçlandı. Şu an, gerekli olan değişikliklerin yapılabilmesi için lobi faaliyetleri yürütülüyor. Halihazırda yapılmış olan görüşmeler, tasarıda etkin rol oynamalarını sağlamak açısından İçişleri Bakanlığı, Anavatan Partisi, Saadet Partisi ve Demokratik Sol Parti. Diğer partilerle görüşme çabası devam ediyor.


Türkiye Birinci habitat Forumu Yönetişim Alt Komisyonu’nun Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı’ndan sonra ikinci öncelikli konusu henüz tamamlanamamış ama olgunlaşmış bir yapıya sahip olan Dernekler Yasa Tasarısı’dır. Komisyonun bu konu üzerinde de uzlaştığı bir taslak metin mevcut.


iii-) Çevre Bakanlığı’nın STÖ’leri ile bir tartışma ortamı oluşturmadan kendi başına hazırladığı rapor üzerinde bilgi verildi.

Bilgilendirme safhasında verilen diğer bilgiler, Marmara Yerel Yönetimler Birliği ve Hollanda Yerel Yönetimler Birliği ortaklığında yürütülen Yerel Yönetimler’in etkin hale gelebilmesi için yapılan çalışma; Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği’nin Yerel Gündem 21 çerçevesinde gençliğe yönelik projeleri; BM Yönetişim projelerinin yürütülmesindeki TODAY’ın rolü; TÜRMOB meslek memurlarından Yerel Yönetimler çalışması kapsamında yararlanılabileceğiydi.

(2) ÇALIŞMA GRUBUNUN STATÜSÜ ve YAPACAKLARI


Ankara Ticaret Odası (ATO) ile yapılacak olan toplantının ertelenmiş olması üzerine başlayan tartışmada, ATO’nun Sivil Toplum Örgütleri’nin sahiplenmesinin, almak istediği sorumluluğun yetersiz olduğu konusundaki görüşü sorgulandı. Bu gelişmenin, ikinci bir buluşma toplantısının gerekliliğine işaret etmesi ve ATO’ya Haziran toplantısı sırasında kurulmuş olan diğer 13 grubun faaliyetlerinin seyrini sorma ihtiyacı belirlendi. İkinci bir buluşmanın küçük gruplar tarafından yapılamayacağı ve diğer gruplarda mevcut bir çalışmanın olmaması nedeniyle, yakın bir tarihte olası bir buluşmanın verimsiz olacağı, ayrıca çalışmaların olgunlaşması için ikinci buluşma toplantısına kadar gerekli sürecin 3 aydan az olmaması düşünüldü.


Eylül Toplantısı’nın gerçekleştirilememesinin nedenleri olarak, en başından itibaren STÖ’lerinin organizasyon içinde yer almaması; liderliği üstlenip toplantı konusunda etkin bir çalışmayı yürütecek grubun olmaması gösterildi.

(3) TOSAM’ın SUNUMUTOSAM’ın sunumu, dünyada yapılagelmiş ilgili araştırmaların derlenmesinden oluşan ve yönetim olgusunun daha iyi anlaşılması, yöneten-yönetilen ilişkisinin bütüncül bir yapıya kavuşması için İngilizce ve Türkçe hazırlanmış olan; yurttaşlık, liderlik, değişim yönetimi, kriz yönetimi, etkili iletişim, müzakere teknikleri, sorun ve uyuşmazlık çözümleri gibi modülleri içeren eğitim paketini konu aldı. Global, ulusal, yerel yönetim modülleri gibi ekleri de içeriyor. Sunum doğrultusunda eğitim için davet eden her yere gidilebileceklerini, eğitimin ücretsiz verildiğini ve Çalışma Grubu’nun kararlaştıracağı projelerin uygulanabileceği üzerinde duruldu. Bu paket öncelikle Çalışma Grubu’nda bulunan Sivil Toplum Örgütleri’ne sunulacak sonraki aşamada diğer Sivil Toplum Örgütleri’ne. Ortak bir dil, teknik ve araca sahip olmanın önemi vurgulandı. Ortak dil, teknik ve araçlara sahip olmanın verilecek eğitimle sağlanabileceği; ayrıca bu etkinliği Türkiye çapında uygulayabilmek için yönetişim olgusu içinde STÖ’leri arası ilişkileri de güçlendirecek şekilde proje oluşturmanın gerekliliği, bunu yaparken uluslararası fonlara da başvurulabileceği belirtildi.


Bu kapsamda, eğitim paketi içerisinde yer alan modüllerden öncelikli konular saptandı.

 • Liderlik ve Değişim Yönetimi
 • Müzakere Teknikleri, Etkili İletişim ve Uyuşmazlık Sorunlarının Çözümü
 • İyi yönetişimin Sürdürülebilmesi için İnsani Gelişim


Bunun yanı sıra, TOSAM, Kuzeydoğu Anadolu’ya eğitim paketleri çerçevesinde uluslararası fonun desteğiyle sunduğu projeyi belirtti. Sokak çocuklarına yönelik MEKSA’nın rolüyle verilen mesleki eğitim, bölgedeki işadamları için verilen eğitim proje kapsamındaki diğer unsurlar.

(4) YEREL YÖNETİMLER YASA TASARISI’NA İLİŞKİN


DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ ÇALIŞMASI

Gündem maddesi 1’de açıklanmış olan Türkiye Birinci Habitat Forumu Yönetişim Alt Komisyonu’nun Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı üzerine yaptığı çalışmalara ek olarak, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Hükümetin tasarısını büyük ölçüde kabul eden bir çalışması konusunda bilgi verildi.


Etkinin daha nitelikli olabilmesi açısından STÖ’leri arasında bir ortaklık kurulması, sivil iradenin genişletilmesi ve Çalışma Grubu’nun bu noktada ne yapabileceği üzerinde duruldu. Çalışmaların hızlandırılması gerektiği belirtildi.

PAYLAŞILAN ETKİNLİK BİLGİLERİ


 • 3-4 Kasım 2001 tarihlerinde ulusal çapta yönetişim konusu üzerine çalışan, çoğu zaman birbirlerini tamamlayıcı ya da iç içe çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi fırsatı için, WALD yürütücülüğünde İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde saat 09.00’da başlayacak olan, “Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Yönetişim-İletişim, Katılım ve Örgütlenme İlişkisi, Sorun Alanları, Çözüm Önerileri” adlı toplantı. waldaca@attglobal.net adresine elektronik posta veya 0212 519 00 60’a faks ile en geç 28 Eylül’e kadar başvuru formunu yollamak gerekiyormuş. İligili kişi, WALD Proje Koordinatörü Nevhan Varol Yüce. Telefon Numarası: 0212 512 62 69.
 • Gerçek Atatürkçülük Platformu’nun “Değişen, Gelişen Vatandaşlık” ana başlığı altında her ay bir pilot bölgede yapacak olduğu etkinliklerden Ekim ayı için olanı 13 Ekim 2001 tarihi saat 13.00’da gerçekleştirilecek.


KARARLAR

(1) “SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ YERİNDEN YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ ve YEREL KATILIM MEKANİZMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU”nun 2 Ekim 2001 tarihinde toplandığına ve çalışmalarına başladığına dair ATO’ya beyanda bulunulup, diğer Sivil Toplum Örgütleri’nin çalışmaları konusunda bilgi istenecek; ATO’nun belirtmiş olduğu Ankara’da oluşturulacak Sivil Toplum Örgütü birimi konusunda gelişmeler sorulacak, bu birimin oluşması için çalışmalara destek, yönlendirme yapılacak.(2) Çalışma Grubu katılımcılarının bu gruptaki rollerinin, yapabileceklerinin iş olarak çıkartılması, bir sonraki toplantıda bu somut bilgiler üzerinden çalışmaların devam ettirilmesi ve Çalışma Grubu’nun yapısını sağlam oluşturmak için istikrarlı iletişime önem verilmesi. Bu kapsamda TOSAM, eğitim paketini paylaşma ve eğitimi sağlama; İzmit Kent Konseyi, Çalışma Grubu’nun kendi bölgesinde yapacağı çalışmalarda ihtiyaçların karşılanması taahhüdünde bulundu. Diğer üyeler konuyu yürütme kurulları ve bünyelerine götürecek.(3) Çalışma Grubu’nun olağan olarak ayda bir yapacağı her toplantıda, bir sonraki toplantı için mekanı müsait olan katılımcının belirlenmesine; genel grup iletişiminin, toplantı çağrılarının Fişek Çalışan Çocuklar Enstitüsü tarafından üstlenilmesine karar verildi.(4) TOSAM’ın hazırlamış olduğu eğitim paketi, ilk aşamada Çalışma Grubu’nda yer alan kuruluşlara sunulacak. Bu doğrultuda, her olağan toplantıda üzerinde karar kılınmış “Liderlik ve Değişim Yönetimi”, “Müzakere Teknikleri”, “Etkili İletişim ve Uyuşmazlık Sorunlarının Çözümü”, “İyi Yönetişimin Sürdürülebilmesi için İnsani Gelişim” modüllerinden biri toplantı gündemlerinden biri olacak.


(5) Bir sonraki Çalışma Grubu olağan toplantısı 24 Ekim 2001 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleşecek ve toplantıya TOSAM ev sahipliği yapacak.(6) 24 Ekim 2001 Çarşamba günü saat 10.00’da TOSAM’da yapılacak toplantıda ulusal ölçekli bir proje için çalışma başlatılacak. Hedef kitle, amaç, hangi kuruluşların projeye kolaylık, destek sağlayabileceği konuları üzerine hazırlıklı gelinecek.(7) Türkiye Birinci Habitat Forumu Yönetişim Alt Komisyonu’nun hazırlamış Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı’na İlişkin Değişiklik Önerileri’nin grup üyelerince değerlendirilmesiyle, bir sonraki toplantıda görüşlerin, önerilerin alınıp gerekiyorsa son değişikliklerin yapılması ve çalışmanın genel iletişim ağına taşınması.(8) Çalışma Grubu, Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı’na İlişkin Değişiklik Önerileri’nin üzerine dikkatleri yoğunlaştırmak için, yerelliğin önemini vurgulayan; ortaklık kavramını içeren ve toplum dinamiklerinin beraber hareket etmesini sağlayacak ilkesel bir deklarasyon yayımlayacak. Bu çerçevede ilkeleri Sn. Mehmet Toker belirleyecek, metni TOSAM’a yollayacak ve TOSAM’ın yapabileceği son değişiklerin tüm grup üyelerine fakslanması ve geri dönmezse eğer onaylanması; bildirilen görüşlerin ise değerlendirilmesi ardından uzlaşma sağlanmış olacak, deklarasyon duyurulacak.(9)
Bir sonraki toplantının gündemi aşağıdaki şekilde olacak:

 • TOSAM’ın vereceği eğitim.
 • Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı Değişiklik Önerileri Üzerine Değerlendirmeler
 • Kentlilik Bilinci.
 • Yerel Yönetimlerde Taşeronlaşma.