9-11 Ekim II. Uluslararası “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” Konferansı

9-11 Ekim/October 2002 Milli Kütüphane Konferans Salonu National Library Conference Hall ANKARA-TURKEY

Bakanlığımız 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihlerini “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” olarak kutlamaktadır.
2001 yılında hafta kutlamaları Uluslararası boyuta taşınarak 7-11 Mayıs 2001 tarihinde Ankara’da “I. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı” düzenlenmiştir. Konferans 18 ülkeden işçi, işveren ve devlet temsilcisi 35 uzman ile 350 iş sağlığı ve güvenliği uzmanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. GP-HESME “İşyerinde sağlık, güvenlik ve çevre yönetiminde iyi uygulamalar”ın tartışıldığı konferans sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde bir sonraki konferansın konusu KOBİ’lerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Risk Grupları (kadın, çocuk, yaşlı, özürlü) olarak belirlenmiştir.
2002 yılında ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kamuoyu duyarlılığının artırılarak etkinleştirilmesi amacıyla “İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre Eğitim Treni” programı uygulamaya konmuştur. Söz konusu programın ilkbahar etabı 8-25 Mayıs 2002 tarihlerinde Ankara-Edirne hattında toplam 12 sanayi bölgesinde gerçekleştirilmiştir.
Sonbahar etabı ise 25 Eylül-9 Ekim 2002 tarihlerinde Kars (Doğukapı)-Ankara hattında düzenlenecek, programı takiben 9 Ekim 2002 tarihinde Ankara’da “II.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı” toplanacaktır.
Konferansta HESME Eğitim treni organizasyonu sonunda toplanan KOBİ’ lerle ilgili sorunlar ve öneriler de dikkate alınarak KOBİ’lerde iş sağlığı ve güvenliği sorunları ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
9-11 Ekim 2002 tarihinde gerçekleştireceğimiz “II.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı” nda konuya gönül ve emek veren tüm dost ve komşu ülkelerinin değerli temsilcilerini Ankara’da görmekten büyük bir mutluluk duyacağız.
Konferansın tüm dünya ülkelerinde “çalışan” lara yönelik olumlu katkılar sağlaması ve başarıya ulaşması dileklerimle……

Nejat ARSEVEN
T.C.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı


Ministry of Labour and Social Security of Turkey has been organising the period from 4tl to 10th of May as” occupational safety and health week every year since 1987
Organised for the year of 2001 witnessed the first Regional Occupational Health and Safety Conference held in Ankara during 7-11 May 2002 which was participated by workers, employers, and government representatives from 18 countries, 35 experts and 350 occupational health and safety and environmental management.
The comminuque of the conferences determined the subject matter of the next conference to be held are. “Occupational Health and safety and Risk Groups (women, children, the aged and the handicapped) in the SMEs.
In the year of 2002 the HESME train program has been implemented in our country with a view to xisine public awareness and spreading occupational health and safety services in our country. The spring phase of the said program has been realised from 8 th to 25 th of May, 2002 at 12 industrial regions on route Ankara-Edirne
The autumn phase is to be organized form 25 th of september to 9 th of, October 2002 on route Kars (Doğukapı) to Ankara, which will be followed by the Second Regional Couference of Occupational Health and Safety to be held in Ankara on 9 October 2002, to discuss in occupations concerning the SMEs, collected during the HESME Training Train.
At the Second Regional International Occupational Health and Safety Conference to be converned in 9-11 October 2002 in Ankara, we would like to have the respectable representatives of the friendly neighboring countries who have in their hearts and thoughts the subject of the Conference.
I do wish that the Conference will make valuable contributions for working peoples
Nejat ARSEVEN
Turkish Minister of Labour
and Social Security

I. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLGESEL

KONFERANSI 7-11 MAYIS 2001 TARİHLERİNDE 17 ÜLKEDEN 35 YABANCI UZMAN VE YETKİLİNİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.


KONGRE BİLDİRİSİ
GİRİŞ


 • Bu toplantı tüm katılımcı ülkeler için iş sağlığı ve güvenliği alanında eriştikleri düzeyi ölçmek bakımından bir mihenk taşı olmuştur.

 • Sosyal tarafların “sağlık, çevre ve güvenliğin” geliştirilmesindeki önemi bir kez daha görülmüştür.

 • Çevre boyutunun da iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir parçası olduğu görülmüştür.

SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER


 • Dost kardeş ülkelerin katılımıyla bölgesel işbirliği olanaklarının doğması sevindiricidir.

 • Bilgi deneyim alışverişinin yalnızca bölgesel değil, bölge ötesi katkılarla da zenginleştirilmiş olması ve arada köprüler oluşturulmuş olması iyi olmuştur.

 • Uluslararası bazı örgütleri ve destek olanaklarını tanımak bir kazançtır.

 • İşbirliği yapılacak ortak çalışma alanlarının bulunması ve belirlenmesi mutluluk vericidir.

 • Kısa sürede böyle geniş bir organizasyonun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başarılmış olması kutlanmaya değerdir.

GELECEK İÇİN ÖNERİLER


 • Katılımcıların farklı beklentiler içinde olması, gelecekte, aynı Kongre içinde “değişik beklentilere yönelik farklı programlar ve etkinliklerin planlanması”na gerek göstermektedir. (Örneğin deneyimlerin paylaşılması, eğitim seminerleri ya da sertifika programları düzenlenmesi vb).

 • Gelecekteki toplantılar ve işbirlikleri için, bir “İZLEME GRUBU” oluşturulması, bir yıl boyunca gelişmeleri izlemesi; hazırlıkları kontrol etmesi ve katkıda bulunması gerekli görülmektedir. Böyle bir izleme grubunun hem ulusal düzeyde ve hem de bölgesel düzeyde örgütlendirilmesi önemlidir.

 • Üçlü yapının ve sosyal diyaloğun etkinleştirilmesi için hükümet dışı kuruluşlarının katılımlarının zorunlu ve zenginleştirici bir unsur olarak işlenmesi gereklidir. İzleme grubunun özellikle hükümet dışı kuruluşların bu işlevlerini yerine getirebilmeleri konusunda özendirici olması ve üçlü katılımı daha da arttırması beklenmelidir.

 • Üçlü sorumluluk (Responsible Care) gibi gönüllü uygulamaların desteklenmesi bu ve benzeri girişimler için özendirici olacaktır.

 • Bundan böyle düzenlenecek (gelecek) kongrelerde “İyi Uygulamalar Sergisi” adı altında bağımsız bir bölüm oluşturularak; yalnızca poster bildirilerle değil, sunum ve görsel-işitsel gösterilerle ilgi çekici bir ortam yaratılması önemli katkılara yol açabilir.

 • Destek hizmetleri sunan uluslararası kuruluşların daha yaygın bir katılımla tanıtılmalarına çaba gösterilmelidir.

 • Risk gruplarına yönelik çalışmalar ve iş sağlığı ve güvenliğinde öncelikler üzerinde durulmalıdır.

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki sorunlar ve müdahale yolları gelecek Kongre’lerde daha ağırlıkla işlenmeli ve özellikle “sorunlarını hafifletmiş” ülkelerde bu konuda uygulanan modeller anlatılmalıdır.

 • Sosyal güvenlik ile “sağlık, çevre ve güvenlik” arasındaki bağ daha ayrıntılı tartışılmalıdır.

 • “Yerel Danışmanlık” uygulamaları yaygınlaştırılmalı ve desteklenmelidir.

 • Ortak “veri tabanları” oluşturulmalıdır.

+ Sorunlara tanı konulması
+ Karşılaştırmalı analizler yapılması
+ Ulaşılan düzeylerin karşılaştırılması
+ Ülkelerin ve işletmelerin belli amaçlarla gruplandırılması
+ Bölgesel ve ulusal destek hizmetlerinin planlanması
+ İşbirliği alanlarının belirlenmesi
+ Ortak çalışma standartlarının yakalanması.


 • Bilişim alanındaki gelişmelerin kullanılarak iletişimin geliştirilmesi için çaba harcanmalıdır.

 • Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin gelecek yıllarda Konferansta daha geniş katılımları sağlanmalıdır.

 • Özellikle Balkan, Kafkas ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında bölgesel projeler üretilebilmesi amacıyla izleme ve ortak proje grubunun oluşturulması ve bu faaliyet için ILO, WHO, UNEP, A.B. Komisyonunun teknik ve mali yardımı için girişimlerde bulunulmalıdır.

 • Türkiye’deki uygulamaların amacına ulaşabilmesi için, özendirici vergi ve sigorta primi indirimleri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunulmalıdır.

 • Gelecek yıl yapılacak konferansın ana tartışma konusu olarak,

+ Risk gruplarının istihdamı
+ Küçük orta ölçekli işyerlerinin sorunları seçilmelidir.

Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.
PROPOSAL FOR THE FUTURE

. In future conventions, an independent section under the name of “good practices exhibit” shall be set up and the creation of an attractive environment not only with billboards but also with audio visial displays and lectures may pave the way to important contributions.

. Efforts should be made for the introduction of international organizations providing support services with a wider participation)

. Work towards the risk groups and proirities in occupational health and safety should be stressed.

. SME’s issues and remedies thereto should be given weight in future conventions and specifically implementation models on the subject in lesser problem countries should be brought up.

. The connection between social security and the health, safety and environment should be more closely dealt with.

. Local consultancy applications should be supported and multiplied.

. Common data base should be established.

+identification of issues
+undertaking of comparati ve analysis
+comparison of levels achieved
+planning of regional and national support services
+grouping for specific purposes of countries and workplaces
+limitation of cooperation areas

. Efforts should be made for the promotion of communications through developments in computers.

. Wider participation of nominee countries in future conventions

. Monitoring and joint projects group should be formed with a view to producing regional projects specificly among the Balkans the Caucuses and the Centrol Asian Turki Republics and technical and financial support by the ILO, WHO, UNEP and the European Commission should be obtained.

. A call should be made on the relevant institutions and bodies in connection with the tax and premium reductions in order for Turkish implementations to reach their targets.

. for the subject matter of the next year’s conference

+employment of the risk group and
+issues of SME’s should be selected
our thanks to all participants and contributors.
Başkan / President:

Nejat ARSEVEN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Minister of Labour and Social Security

Düzenleme Kurulu Başkanı / Chairman of
Organising Comittee:
Vedat Reha MERT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Ministry of Labour and Social Security
Director General of Occupational Health and
Safety

Düzenleme Kurulu / Organising Comittee:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Ministry of
Labour and Social Security
Sağlık Bakanlığı / Ministry of Health
Çevre Bakanlığı / Ministry of Environment
ILO – International Labour Organization
DPT – State Planning Organization
TİKA – Turkish International Cooperation Agency.
KOSGEB – Small and Medium Industry Development Organization
Ankara Üniversitesi / Ankara Üniversity
Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe University
Gazi Üniversitesi / Gazi University
ODTÜ – METU
MESKA – Occupational Health and Job Accidents of Protection Reserach and Foundation
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı – Fiţek Institute Science and Action Foundation for Child Labour
TTB – The Turkish Medical Association
TMMOB – Union of Chambers of Turkish Engineers and Architect

TÜRK-İŞConfederation of Turkish Trade Unions

TİSK – Confederation of Employer Associations

DİSK – Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey

HAK-İŞ – Trade Union Confederation

TESK – Confederation of Turkish Craftsmen and Tradesmen
TKSD – Turkish Chemical Manufacturers Association
KİPLAS – Chemical Petroleum, Rubber and Plastic Industries Employers’ Association
İş Müfettişleri Derneği – Association of Labour Inspectors
TUDEV – Turkey Inspectors and Experts Fund

TASLAK PROGRAM / PROVISIONAL PROGRAMME

9 Ekim/October 2002
10.00-11.00 HESME TRENİ/HESME TRAIN


(Kars-Ankara)

Karşılama Töreni/Welcoming Ceremony
Ankara Garı/Ankara Train Station

12.00-13.00Kayıt/Registration
Milli Kütüphane Konferans Salonu/National Library


Conference Hall
13.00-14.30Açılış Konuşmaları/Openning Ceremony

Vedat Reha MERT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Ministiry of Labour and Social Security

General Director of Occupational Health and Safety

TESK

HAK-İŞ

DİSK

TÜRK-İŞ

TİSK

KOSGEB

WHO Yetkilisi/Representative of WHO

Gülay ASLANTEPE

ILO Türkiye Temsilcisi

ILO Representative in Turkey

Nejat ARSEVEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Minister of Labour and Social Security

Bülent ECEVİT

Başbakan/Prime Minister


(Teşrif ettikleri takdirde)

Ömer İZGİ

TBMM Başkanı /President of TBMM

(Teşrif ettikleri takdirde)

A.Necdet SEZER

Cumhurbaşkanı /President of Turkish Republic

(Teşrif ettikleri takdirde)

14.30-15.00 Ara/Break


 • HESME Eğitim Treni Organizasyonu Tanıtımı

 • (Vedat Reha MERT)

  Davetli konuşmacılar

  Presentation of HESME training train


  10 Ekim /October 2002
  Milli Kütüphane Konferans Salonu/National Library Conference Hall

  “KOBİ’lerde İş Sağlığı ve Güvenliği”
  “Occupational Health and Safety in SME’s

  9.30-10.45 Panel/Panel
  “KOBİ’lerde Yönetim Sistemi”

  10.45-11.00 Ara/Break

  11.00-12.00 Tartışma/Discussion

  12.00-13.30 Ara/Break

  14.00-15.00 Panel/Panel
  “KOBİ’lerde Denetim Sistemleri ve çözüm Önerileri”
  “Inspection Systems and Proposals in SME’s”

  15.00-15.15 Ara/Break

  15.15-17.30Tartışma/Discussion

   
  11 Ekim/October 2002

  Milli Kütüphane Konferans Salonu/National Library Conference Hall

  9.30-12.00 Forum


  Ülke Sunumları/Presentations of Countries

  12.00-14.00 Ara/Break

  14.00-15.00 Panel


  “KOBİ’ lerde Risk Grupları”

  “Risk Groups in SME’s”
  15.00-15.15Ara/Break

  15.15-16.30 Panel


  “İşyerinde Stres/Stress at work”

  15.30-16.30 Tartışma/Discussion

  16.30-17.00 Kapanış/Closing Session

   

  Konferans Dili: Konferans sırasında İngilizce, Türkçe, Rusça
  Simultane çeviri sağlanacaktır.
  Conference Language: There will be simultaneous translation into English, Turkish, Russian

  İletişim Adresi/Correspondence Address:

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  İşSağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
  İnönü Bulvarı No:42 Emek Ankara Türkiye
  Tel : +90 312 2155021
  Fax:+90 312 2155028

  e-mail:calisisg@calisma.gov.tr
  calisisg@tr.net

  web-site: http://www. calisma.gov.tr
  http://www.isg.gov.tr

   
  GENEL BİLGİLER/GENERAL INFORMATION

  9-11 Ekim / October 2002
  Ankara-Türkiye

  Katılım Formu/Registration Form

  Soyadı/Last Name:………………….( ) Mr. ( ) Ms.
  Adı/First Name:………………………………………………..
  Ünvanı/Title:…………………………………………………….
  Adres/Address:………………………………………………..
  …………………………………………………..

  P.Kodu/P.Code:………………………………………………..
  Şehir/City:………………………………………………………..
  Ülke/Country:……………………………………………………
  Tel:…………………. Fax:……………..Mobile Tel:…………
  e-mail:……………………………………………………………..
  Web Site:…………………………………………………………

  ( ) Konferansa dinleyici olarak katılmak istiyorum.
  I am interested in participating sessions

   
  Konferans Tarih/Conference Date:

  9-11 Ekim / October 2002

  Adres/Address:
  Milli Kütüphane Konferans Salonu
  National Library Conference Hall
  Bahçelievler/ANKARA