HESME Eğitim Treni

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

SAYI : B.13.0.İSGGM-0-72.00.00.375 –

KONU : HESME Eğitim Treni

Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde iş sağlığı, güvenliği ve çevre sorunları ülkemizin çözüm bekleyen temel sorunları arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü’nce geliştirilen HESME ( Health Environment and Safety Management in Enterprises ) İşletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik Yönetimi Programı işletmelerde sağlık ve güvenlik koşullarının geliştirilmesini ve işyerinin çevre üzerindeki zararlı etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan çok disiplinli bir yaklaşımdır. HESME aynı zamanda genel çevrenin korunması, işyerinde üretilen ürünlerin çevre ve sağlık üzerindeki etkisi ve işyerinin yakın çevresinin sağlığının korunması ile de ilgilidir. Geleneksel iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetimi işyeri sınırları içinde kalırken, HESME işyeri sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra işyerlerindeki üretim yöntemlerinin, atıkların ve üretilen ürünlerin çevre ve sağlık üzerindeki zararlarını da dikkate alan daha geniş bir yaklaşımı gündeme getirmektedir.

Ana hatları ile HESME programı uygulamalarında ;

  • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
  • İş yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • Mesleki ve işle ilişkili kaza ve hastalıkların azaltılması,
  • Sağlık için harcanan giderlerin azaltılması ,
  • Çalışanların motivasyonunun geliştirilmesi,
  • İstihdamın artırılması,
  • Yasal zorunlulukların yanı sıra, temiz üretim, yeşil verimlilik ve kirliliğin önlenmesi gibi çeşitli stratejilerin kural ve yöntemlerini kullanarak çevresel sorunlara çözümler üreten işyeri sayısının artırılması, amaçlanmaktadır.

Bu yaklaşımın amaçlarına ulaşılmasında da, resmi kurum ve kuruluşların koordinatörlüğünde, işyeri içinde ve dışında bulunan farklı disiplinlerdeki sağlık, güvenlik, çalışma ekonomisi uzmanları, işçi ve işveren kuruluşlarının HESME uygulamasında aktif rol alması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde işletmelerde yeni bir çevre sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin oluşturulmasına duyulan ihtiyaç nedeniyle HESME programı ülkemiz açısından da önemli yönlendirici özellikler taşımaktadır. Ülkemizde HESME ile ilgili çalışmalar Bakanlığımız tarafından ilgili bakanlıklar, üniversiteler, konu ile ilgili çalışmalar yapan oda, kurum ve kuruluşlar, işçi ve işveren kuruluşları , esnaf ve sanatkar kuruluşlarının işbirliği ve katılımı ile “Endüstride ve Diğer İşletmelerde Sağlık, Çevre ve Güvenlik Yönetiminin Geliştirilmesi” konulu uluslararası katılımlı bir seminer düzenlenerek başlatılmıştır. 2001 yılı Mayıs ayında Türkiye’ nin içinde bulunduğu bölge ülkeleri, Balkan, Kafkas ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile özellikle Türk Cumhuriyetlerine önderlik ederek bölgesel bir platform oluşturulması amacıyla, AB üyesi ve aday ülkelerin de katılımıyla yurt içi ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşların temsil edildiği geniş katılımlı “I.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı ” düzenlenmiştir.

Bakanlığımız tarafından ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen konferansta, konuya taraf kesimlerin HESME konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Ancak, HESME Politikasının ülkemizde uygulanmasında daha geniş bir kamuoyu desteği sağlanmasına ve işbirliği ortamının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. HESME konusunda yürütülen çalışmalara ivme kazandırması amacıyla Bakanlığımızca düzenlenen etkinlikler çerçevesinde “İşyerlerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HESME) Eğitim Treni” programı hazırlanmıştır. Gerek HESME programını tanıtmak, gerekse SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE konularında kamuoyunu bilinçlendirip dikkatlerini çekebilmek amacıyla bir dizi etkinlikle desteklenecek olan “İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HESME ) Eğitim Treni” nin ANKARA‘ dan EDİRNE’ye ve KARS’a yapacağı eğitim yolculuğunda özellikle tren güzergahı üzerindeki üniversiteler, yerel yönetimler, işçi ve işveren kuruluşları ve medyanın katkılarının sağlanması amaçlanmıştır.

ANKARA-EDİRNE ve KARS- ANKARA güzergahlarında iki etapta yapılacak olan yolculukta biri yataklı, diğeri yemek salonu, bir vagonu ise sergi salonu işlevi görecek şekilde düzenlenecek bir katar kullanılacaktır.

Yolculuk sırasında yapılacak etkinlikler :

– Tren İçinde HESME Eğitimi

Seyahat boyunca trende sürekli bulunacak yardımcı personel dışında, üniversite öğretim üyeleri ile bakanlık görevlileri de bulunacak, konunun uzmanı olan öğretim üyeleri tarafından iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetimine ilişkin bilimsel gelişmeler ve uygulamalar konusunda eğitim verilmesi ve konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulması sağlanacaktır.Ayrıca, tren içi eğitime katılacak öğretim görevlilerinin güzergah üzerindeki illerde düzenlenmesi planlanan konferans, seminer gibi etkinliklere katılımı planlanmıştır. Tren güzergahında bulunan illerdeki üniversitelerin katılımının yanı sıra diğer üniversitelerden de katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

– Güzergah İllerinde Konferans, Seminer ve Paneller

Tren güzergahında bulunan illerde üniversite mensupları yanısıra işçi, işveren kuruluşları ve konuyla ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı “İşyerinde sağlık, güvenlik ve çevre“ konusunda eğitim toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarda özellikle yörede bulunan ağırlıklı işkoluna ilişkin konular ve sorunlara çözüm yolları araştırılarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim sistemi modelleri tartışılacaktır. Tren güzergahındaki ilin büyüklüğü ve talepler dikkate alınarak konferans, seminer vs. şeklinde yapılması planlanan etkinliğin yöntemi ayrıca belirlenecektir.

-İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Türkiye‘ nin Risk Profilinin Çıkarılması Çalışmaları

Bilindiği üzere ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında öncelikli risklerin neler olduğu ve nereden kaynaklandığı konularında sağlıklı bir veri tabanı bulunmamaktadır.

Eksikliği duyulan bu konuda risk değerlendirme çalışmaları yapılarak iş sağlığı ve güvenliğinde ülke profilinin çıkarılması yapılacak idari ve yasal düzenlemelere ışık tutacaktır. Güzergah üzerinde bulunan illerdeki uzmanlarla görüşülerek bilgi toplanması ve risk değerlendirmesi çalışmalarına başlanması planlanmıştır.

-Görsel Sunumlar

Film, power point, CD, video kaset, slayt vb. sunum teknikleri ile hazırlanacak olan görsel sunumların toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi için yararlı olacağı düşünülmekte ve belirlenecek konularda hazırlanacak eğitim materyallerinin sponsorlar eliyle çoğaltılarak etkinlikler sırasında dağıtımı planlanmaktadır.

-Sergiler

Gerek tren içinde hazırlanacak sergi vagonu aracılığıyla gerekse tren dışında, katılımcıların organize edeceği diğer sergilerle, işyerlerinde sağlık, güvenlik ve çevre konularının topluma maledilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu sergiler içinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye yönelik malzemelerin tanıtımı ve pazarlanması için stand açılmasına da imkan verilecektir. Ayrıca belediyeler, sivil toplum örgütleri gibi kuruluşlar da konuya ilişkin yaptıkları faaliyetlerini tanıtabileceklerdir.

-Örnek Ölçümleme ve Kontrol Faaliyetleri

Tren güzergahında bulunan illerde faaliyet gösteren işyerlerinde, çalışma ortamının fiziksel ve kimyasal faktörler açısından incelemesi yapılacak, çalışanların maruz kaldıkları kimyasal ve fiziksel faktörlerden etkilenmelerini belirleyici testler (odyometrik test, solunum fonksiyon testi, ortam analizleri vb.) uygulanacaktır.

Yazımız ekinde sunulan program dahilinde yukarıda kısaca açıklanan tren içi eğitim, konferans, seminer, panel ve benzeri toplantılara katılım sağlanması ya da iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerimize kurumunuzdan katkıda bulunabilecek mensuplarınızın ve tren içinde eğitim almak isteyen konuyla ilgili personelinizin hangi etkinliğe katılmak istediğine ilişkin taleplerin 15 Nisan 2002, konferans, seminer gibi toplantılarda sunulacak bildirilerin veya çalışmaların ise 26 Nisan 2002 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

“İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HESME) Eğitim Treni” etkinliklerine katkınızın kampanyanın başarısı bakımından belirleyici olacağına inanıyor, göstereceğiniz ilgiye teşekkür ediyorum.

Vedat Reha MERT

Bakan a.
Genel Müdür


İnönü Bulvarı,No:42,Emek,Ankara Tel: 0.312.215 50 21 Fax: 0.312.215 50 28 E-mail

: calisisg@tr.net / calisisg@calisma.gov.tr