Fişek Enstitüsü Çocuğun İnsan Hakları Ödülleri ve Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödülleri

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi tarafından verilen Çocuğun İnsan Hakları Ödülleri ile Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödüllerini kazanan isimler belli oldu.  Vakfın 2012 yılından bugüne düzenli olarak verdiği Çocuğun İnsan Hakları Ödüllerine bu yıl Evrensel Gazetesi’nden Volkan Pekal, Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek,  Cumhuriyet Gazetesi’nden Figen Atalay, yönetmen Andaç Haznedaroğlu ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi değer bulundu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Yarışması’nda yüksek lisans düzeyinde Hüsem Demirler’in “Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Koşulları ve Güvencesizlik Deneyimleri: Bursa Örneği” başlıklı makalesi, lisans düzeyinde ise Nuray Çığal’ın “Geçmişten Günümüze Gül Üretiminde Dönüşüm: Isparta Örneği” başlıklı makalesi ödül kazanan çalışmalar oldu. Seçici Kurul ayrıca F. Erdinç Kaygusuz’un Duygulanımsal Emek ve Duygusal Emek Kavramları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme başlıklı makalesini de övgüye değer buldu.

ÇOCUĞUN İNSAN HAKLARI ÖDÜLLERİ

Volkan Pekal (Evrensel)

Evrensel Gazetesi’nden Volkan Pekal, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yayımlanan, Adana’da bir saya atölyesinde okul çağındaki ( 12 yaşında) bir çocuğun tehlikeli kimyasallarla çalışmasını belgeleyen “Bana Asla Bugün Okul Günü Deme!” başlıklı haber ve fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.  

Hüseyin Şimşek (Birgün)

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak raporundan hareketle kaleme aldığı ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çocukların yetersiz beslenme ve kronik açlık nedeniyle kısa boylu ve düşük kilolu olduğunu gösteren “Büyümez Aç Çocuklar” başlıklı haberle ödüle değer bulundu.

Figen Atalay (Cumhuriyet)

Cumhuriyet Gazetesi’nden Figen Atalay, son 5 yılda yaygınlaştırılan açık lise uygulamasının özellikle yoksul çocuklar açısından tarikat kurslarını ve çocuk işçiliğini nasıl beslediğini ortaya koyan “Hayalet Liseliler” başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu. 

Andaç Haznedaroğlu

Yönetmen Andaç Haznedaroğlu, 3 yıl boyunca sınırdaki kamplarda mültecilerle zaman geçirerek hazırladığı “Misafir/The Guest” isimli filmde, Suriye’deki iç savaşta yakınlarını kaybeden ve savaştan kaçarak İstanbul’a gelen küçük bir çocuğun öyküsünü anlatıyor.  Haznedaroğlu, Türkiye’de çocuk emeğinin önemli bir parçası haline gelen göçmen çocukların işçiliği de içeren yaşam deneyimlerini çarpıcı bir şekilde görünürleştirmesiyle ödüle değer bulundu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

2011 yılında kurulan ve içerisinde farklı sektör, işkolu ve mesleklerden işçilerin ve işçi ailelerinin yer aldığı bir ağ örgütlenmesi olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Türkiye’de iş cinayetlerine ilişkin ülke genelinde ve tüm sektörleri içeren veriler derleyen ve iş cinayetlerinin önlenmesi için yerel örgütlenmelerle mücadele eden bir yapılanma. Meclis, aylık ve yıllık olarak yayımladığı iş cinayeti raporlarında çocuk emeğine özel bir yer vererek, çocuk işçiliğinin yasaklanması için çaba sarf ediyor.  İSİG Meclisi, çocuk iş cinayetlerine ilişkin tüm sektör ve işkollarınının yanısıra göçmen işçileri de kapsayan verileri derliyor ve çocuk emeğinin resmi istatistiklerde göremediğimiz boyutlarını görünürleştiriyor. İSİG Meclisi çocuk emeğine ve çocuk iş cinayetlerine ışık tutan çalışmalarıyla ödüle değer bulundu.

 

PROF. DR. GÜRHAN FİŞEK SOSYAL POLİTİKA MAKALE ÖDÜL GEREKÇELERİ

Hüsem Demirler: Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Koşulları ve Güvencesizlik Deneyimleri: Bursa Örneği 

Eğitim Türkiye’nin önemli sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. Son yıllarda neoliberal politikalar doğrultusunda eğitim alanında özel sektörün desteklenmesinin sonucu olarak, özel okul sayısı ve bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısı kayda değer ölçüde artmıştır. Buralarda öğretmen istihdamı da yaygınlaşmış, öğretmenler güvencesiz ve süreksiz bir istihdam rejimine tabi hale gelmiştir. Hüsem Demirler, öğretmen istihdamında yaşanan bu değişimin izini sürerek, özel sektörde çalışan öğretmenlerin güvencesiz istihdam deneyimlerini ve istihdam koşullarını Bursa’da yürüttüğü alan araştırması ile ele alıyor. Hüsem Demirler, saha araştırmasından elde ettiği bulguları güvencesizliğin yanısıra denetim, baskı, sendikal örgütlenme gibi değişkenler aracılığıyla betimsel olarak ortaya koyuyor. Demirler’in çalışması eğitimde yaşanan dönüşümü eğitim emekçilerinin istihdam koşullarındaki dönüşümle ilişkili olarak ele alma çabasıyla ödüle değer bulunmuştur.   

 

Nuray Çığal: Geçmişten Günümüze Gül Üretimindeki Dönüşüm – Isparta Örneği

Türkiye’de tarımda çocuk işçiliği sorununu ele alan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar ağırlıklı olarak fındık, pamuk gibi belirli tarım ürünlerine yoğunlaşmıştır. Çocuk emeğinin bu ürünlerde yoğunlaşması nedeniyle bu anlaşılır bir eğilim olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte tarımda çocuk emeği kullanımı fındık, pamuk, narenciye gibi ürünlerle sınırlı değildir. Toplam çocuk istihdamı içerisindeki payı görece düşük olsa da pek çok tarım ürününde çocukların çalıştırıldığı görülmektedir. Nuray Çığal’ın çalışması pek göz önünde bulunmayan bir tarımsal faaliyetteki çocuk emeği sorununa işaret etmektedir. Nuray Çığal çocuk emeğini çok tartışılmayan bir yerellikte (Isparta ilinde) ve çok tartışılmayan bir tarımsal faaliyette (gül üretimi) ele aldığı için ödüle değer bulunmuştur.

 

Erdinç Kaygusuz : Duygulanımsal Emek ve Duygusal Emek Kavramları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Erdinç Kaygusuz’un çalışması 1970 sonrası emek çalışmaları içerisinde sıkça kullanılan iki kavramın, duygulanımsal emek ve duygusal emek kavramlarının, izini sürerek dünya kapitalizminde yaşanan dönüşümleri anlamak için bu kavramların elverişli olup olmadıklarını tartışıyor. Yazar, son derece gelişkin bir literatürün bulunduğu bir alanda, analitik bir tartışma yürütüyor.  Seçici Kurul, yazarın kendi araştırma problemi ekseninde mevcut literatürü analitik bir tartışma içerisinde, sistematik bir şekilde ele alan Erdinç Kaygusuz’un çalışmasını övgüye değer bulmuştur.